Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 24035/15.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΣΘΛ469Β7Ι-ΔΥ6 )

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας κατά 7 ημέρες, δηλαδή από 30/11/2022 σε 07/12/2022, στο πλαίσιο της υπ’αριθμ. 24035/15.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΣΘΛ469Β7Ι-ΔΥ6) στο Υποέργο (1) «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962.