Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 24042/15.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΡΠΕ469Β7Ι-Λ6Σ) στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5181132 (MIS).

α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 390/14.11.2022 απόφασης της Επιτροπής Ερευνών (θ. Α3.4) αναφορικά με τη δημοσίευση του σχεδίου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ακύρωση της τρέχουσας διαδικασίας της υπ’ αριθμ. 24042/15.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΡΠΕ469Β7Ι-Λ6Σ), χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ήδη υποβληθείσες υποψηφιότητες.

β) Έγκριση του νέου σχεδίου Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.