Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 22308/24.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «REinventing Sump Cycle Under pandemic Era»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 22308/24.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «REinventing Sump Cycle Under pandemic Era», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.