Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 21179/11.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Η στάση της αναδυόμενης εξαιτίας της κρίσης διασποράς απέναντι στην Ελλάδα, Ακρωνύμιο: CR.E.DI.T.T.GR”

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 21179/11.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Η στάση της αναδυόμενης εξαιτίας της κρίσης διασποράς απέναντι στην Ελλάδα, Ακρωνύμιο: CR.E.DI.T.T.GR” , για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.