Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας, Ακρωνύμιο: HapticSOUND»

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο «Σύστημα ανάλυσης, τεκμηρίωσης και επίδειξης παραδοσιακών μουσικών οργάνων του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας, Ακρωνύμιο: HapticSOUND» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5066859, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), για την απασχόληση ενός(1) εξωτερικού συνεργάτη.

 

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ