Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 25282/29.11.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023” και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5181132

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 25282/29.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023” και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5181132, για την απασχόληση τριών (3) εξωτερικών συνεργατών.