Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Studying the mobility of individuals with blindness and the effects of an audio-haptic memory game (BLindS-Mobility)»

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο «Studying the mobility of individuals with blindness and the effects of an audio-haptic memory game (BLindS-Mobility)», στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών, το οποίο χρηματοδοτείται το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ