Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’ αριθμ. 21172/11.10.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας” και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5089173

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 21172/11.10.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας” και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5089173 , για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.