Υπ’ αριθμ. 01/23 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων για την υποστήριξη δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ωρίμανσης (ΟΠΣ 5131962)

Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 01/23 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών εξωτερικών συμβούλων για Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΟΠΣ 5131962).

01_23_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΛΚΕ_ΠΑΜΑΚ