ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 24548/21.11.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ, ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΜΟΔΥ) ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Απόφαση 15/16.01.2022 του Πρυτανικού Συμβουλίου αναφορικά με την έγκριση του  Πίνακα Αποτελεσμάτων/Κατάταξης και την πρόσληψη του/ης επιτυχόντα/ούσας με την αρ. πρωτ. Αίτηση 25544/01.12.2022, για την πλήρωση της μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου, με σχέση έμμισθης εντολής, στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  Επισημαίνεται ότι κατά των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης, κάθε υποψήφιος μπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Λ.Κ.Ε Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ