Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Network Data Envelopment Analysis – Multilevel and Markovian Models and Applications – NET M-iDEA-A»

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο «Network Data Envelopment Analysis – Multilevel and Markovian Models and Applications – NET M-iDEA-A», στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.Ι.Δ.Ε.Κ για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.

 

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ