Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 395/19-01-2023του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 24031/15-11-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ ΨΜΗΡ469Β7Ι-ΙΘΥ , στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 24031/15-11-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.