Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’αριθμ. 27741/21.12.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Studying the mobility of individuals with blindness and the effects of an audio-haptic memory game”, Acronym: BLindS-Mobility”

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 27741/21.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Studying the mobility of individuals with blindness and the effects of an audio-haptic memory game”, Acronym: BLindS-Mobility, για την απασχόληση τεσσάρων (2) εξωτερικών συνεργατών.