Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές”, Ακρωνύμιο: Μ.ΕΛ.Ο.Σ – Ορθή επανάληψη: Διόρθωση στο ορθό ως προς το παραδοτέο 3.10

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές, Ακρωνύμιο: Μ.ΕΛ.Ο.Σ., Κωδικός Έργου: ΤΑΕΔΚ-06167, Ερευνώ- Δημιουργώ – Καινοτομώ (ID 16971), Ελλάδα 2.0, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.