Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 399/16-02-2023 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 24038/15-11-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ ΨΦ1Ρ469Β7Ι-Δ6Ω , στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 24038/15-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.