Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 400/24-02-2023 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 1630/19.01.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ ΨΗ2Ξ469Β7Ι-ΕΞ3, στο πλαίσιο του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΚΕΔΙΒΙΜ)»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1630/19.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΚΕΔΙΒΙΜ)», για την απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου.