Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 24038/15-11-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΨΦ1Ρ469Β7Ι-Δ6Ω στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 24038/15-11-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.