Οριστικός Πίνακας Κατάραξης για την υπ’ αριθμ. 1461/17.01.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Network Data Envelopment Analysis – Multilevel and Markovian Models and Applications- NET M-iDEA-A”

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1461/17.01.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Network Data Envelopment Analysis – Multilevel and Markovian Models and Applications- NET M-iDEA-A”, το οποίο χρηματοδοτείται, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.