Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 1630/19-01-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΨΗ2Ξ469Β7Ι-ΕΞ3 στο πλαίσιο του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΚΕΔΙΒΙΜ)»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 1630/19-01-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΚΕΔΙΒΙΜ)».