Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 402/09-03-2023 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 3338/06-02-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ ΩΝΣΙ469Β7Ι-ΩΨΧ, στο πλαίσιο του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 3338/06-02-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας».