Υπ’ αριθμ. 03/23 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (Συστ. αριθμός 187656) παροχής υπηρεσιών ανασχεδιασμού διαδικασιών/ανασχεδιασμού πρότυπων διαδικασιών ποιότητας (ΟΠΣ 5086621)

Διακήρυξη του υπ΄ αριθμ. 03/23 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμό (Συστ. αριθμός: 187565) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών ανασχεδιασμού διαδικασιών/ανασχεδιασμού πρότυπων διαδικασιών ποιότητας, συνολικού προϋπολογισμού 49.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, CPV: 5312320-8, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 “Αντικατάσταση παραδοσιακών και γραφειοκρατικών λειτουργιών με νέες αποτελεσματικές και αποδοτικές με τη δημιουργία νέων εσωτερικών θεσμών, διαδικασιών και ροής εργασιών στο πλαίσιο της διοίκησης ποιότητας (διαδικασίες ποιότητας SOP’S)” της Πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας», με Κωδικό ΟΠΣ 5086621, (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1532/16.04.2021 Απόφαση Ένταξης και οι τροποποιήσεις αυτής) ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), υποέργο 3 του Ε.Λ.Κ.Ε. με κωδικό resCom 81777 (λογιστικός κωδικός 61-90) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή, κ. Δημήτριο Κυρκιλή.

03_23_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΛΚΕ_ΠΑΜΑΚ