Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 3338/06-02-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΩΝΣΙ469Β7Ι-ΩΨΧ στο πλαίσιο του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 3338/06-02-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.