Υπ’ αριθμ. 02/23 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (Συστ. αριθμός 186713) παροχής υπηρεσιών αναδιοργάνωσης/διασύνδεσης Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ΕΘΑΑΕ (ΟΠΣ 5086621)

Διακήρυξη του υπ’ αριθμ. 02/23 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Συστ. αριθμός: 186713) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών αναδιοργάνωσης/διασύνδεσης Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ΕΘΑΑΕ, συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, CPV: 72262000-9 και 48000000-8, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 “Χρήση εργαλείων λογισμικού στο πλαίσιο ενός δομημένου ακαδημαϊκού συστήματος διαχείρισης και χρήσης της πληροφορίας – Αναδιοργάνωση πληροφοριακών συστημάτων Ιδρύματος – Δημιουργία ψηφιακού εργαλείου διασύνδεσης ΜΟΔΙΠ με ΕΘΑΑΕ” της Πράξης «Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) Πανεπιστημίου Μακεδονίας», με Κωδικό ΟΠΣ 5086621, (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2513/24.06.2021 Απόφαση Ένταξης και οι τροποποιήσεις αυτής) ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), υποέργο 2 του Ε.Λ.Κ.Ε. με κωδικό resCom 81776 (λογιστικός κωδικός 61-90) και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή, κ. Δημήτριο Κυρκιλή.

02_23_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΛΚΕ_ΠΑΜΑΚ