Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 405/06-04-2023 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 6036/01-03-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ Ψ1ΖΧ469Β7Ι-ΚΛΩ, στο πλαίσιο του έργου «Συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το έργο “Ενοποίηση των υποέργων διαχείρισης των παλαιών ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής”»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 6036/01-03-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το έργο “Ενοποίηση των υποέργων διαχείρισης των παλαιών ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής», για την απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου.