Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 4877/16.02.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές (Μ.ΕΛ.Ο.Σ.)”

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 4877/16.02.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Μουσικές Ελληνικές Οπτικοακουστικές Συλλογές (Μ.ΕΛ.Ο.Σ.)”, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.