Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ’ αριθμ. 6226/02.03.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Ταξινόμηση και χαρακτηρισμός εικόνων εμβρύων για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής όρασης”

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 6226/02.03.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο “Ταξινόμηση και χαρακτηρισμός εικόνων εμβρύων για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής όρασης” και κωδικό MIS 5179220 στο πλαίσιο της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, για την απασχόληση τεσσάρων (4) εξωτερικών συνεργατών.