Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience ” Project Acronym: VOLUnteeer

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο “Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience ” Project Acronym: VOLUnteeer, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, για το Πακέτο Εργασίας 2 «Communication and Dissemination».

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ