Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 6036/01-03-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ Ψ1ΖΧ469Β7Ι-ΚΛΩ στο πλαίσιο του έργου «Συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το έργο “Ενοποίηση των υποέργων διαχείρισης των παλαιών ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής”»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 6036/01-03-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Συμβάσεις ορισμένου χρόνου για το έργο “Ενοποίηση των υποέργων διαχείρισης των παλαιών ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής”».