Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 4968/07-02-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 6Β03469Β7Ι-ΘΙ1 στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 4968/07-02-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ στις Επιστήμες της Αγωγής και της Δια Βίου Μάθησης: Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία».