Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 407/20-04-2023 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 4942/17-02-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 6Π6Γ469Β7Ι-3ΔΨ, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 4942/17-02-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.