Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για τoν υπ’ αριθμ.16457/29.07.2022 Διαγωνισμό συγγραφής επιστημονικής εργασίας με τίτλο «Βραβείο Ειρήνης και Συνεργασίας των Βαλκανικών Λαών»

Δημοσίευση αποτελεσμάτων του υπ’ αριθμ. 16457/29.07.2022 Διαγωνισμού συγγραφής επιστημονικής εργασίας με τίτλο «Βραβείο Ειρήνης και Συνεργασίας των Βαλκανικών Λαών».