Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για την υπ’αριθμ. 3330/06-02-2023 Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ  ΨΩΓ2469Β7Ι-Ω0Χ στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ.    3330/06-02-2023   Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού».