Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 418/06-07-2023 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 13139/30-05-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ ΨΨΗΔ469Β7Ι-ΠΔ6 , στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 13139/30-05-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.