Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 13139/30-05-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΨΨΗΔ469Β7Ι-ΠΔ6 στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 13139/30-05-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.