Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 12339/18-05-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 6ΠΚΧ469Β7Ι-ΣΥΩ στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 12339/18-05-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.