Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience” – Acronym: VOLUnteer

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο έργο με τίτλο ” Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience” – Acronym: VOLUnteer”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ