Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την υπ’αριθμ. 9629/11.04.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience” – Acronym: VOLUnteer”

Δημοσίευση οριστικών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 9629/11.04.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου “Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and improvement of resilience” – Acronym: VOLUnteer”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους, για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.