3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

TO ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΚΑΛΕΙ

Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Προκήρυξη.

Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων Ερευνητικών Έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στο πλαίσιο της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας της Χώρας.

Έναρξη Υποβολών: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη Υποβολών: Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2023, 13:00 (ώρα Ελλάδας)

 
https://www.elidek.gr/call/3h_dep/