Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του  έργου «Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ».