Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 422/06-09-2023 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 15224/22-06-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 9Ι1Ψ469Β7Ι-ΒΔ2 , στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 15224/22-06-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.