Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 15224/22-06-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 9Ι1Ψ469Β7Ι-ΒΔ2 στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 15224/22-06-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.