Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 424/21-09-2023 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 19131/25-08-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 63ΑΞ469Β7Ι-ΚΦΕ , στο πλαίσιο του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) Δίκαιο και Πληροφορική»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 19131/25-08-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) Δίκαιο και Πληροφορική», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.