Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 63ΑΞ469Β7Ι-ΚΦΕ στο πλαίσιο του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) Δίκαιο και Πληροφορική»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 19131/25-08-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) Δίκαιο και Πληροφορική», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.