Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 427/13.10.2023 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 19134/25.08.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 9Ω7Σ469Β7Ι-1Γ3, στο πλαίσιο του έργου «Ενοποίηση των Υποέργων διαχείρισης των παλαιών ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 19134/25.08.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Ενοποίηση των Υποέργων διαχείρισης των παλαιών ΠΜΣ και ΔΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.