Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 20094/07-09-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΨΛ22469Β7Ι-2ΑΦ στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 20094/07-09-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στη Φορολογική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.