Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 27735/27-11-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΨΧ5Β469Β7Ι-ΓΤ6 στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 27735/27-11-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.