Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Monitoring The Demand And Supply Of Skills In The European Labour Market -SKILLAB”

Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Monitoring The Demand And Supply Of Skills In The European Labour Market” – 101132663-SKILLAB-HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01, το οποίο χρηματοδοτείται από το Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.

 

Για την υποβολή αίτησης: εδώ