Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 441/08-02-2024 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 29402/11-12-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 9ΔΒΟ469Β7Ι-Λ37, στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 29402/11-12-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.