Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 444/06-03-2024 του ΕΛΚΕ για την υπ’ αριθμ. 1824/01-02-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ ΨΟ7Ζ469Β7Ι-ΡΨΩ, στο πλαίσιο του έργου «Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά»

Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1824/01-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δίκαιο και Οικονομικά», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.