Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. 1824/01-02-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ ΨΟ7Ζ469Β7Ι-ΡΨΩ στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομικά»

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 1824/01-02-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΔΠΜΣ Δίκαιο και Οικονομικά», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.